Boutredning

När någon har avlidit är det många juridiska frågor som uppstår.
Efter den avlidne bildas ett dödsbo.
Ett dödsbo är en juridisk person som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Den utredning som görs om dessa tillgångar och skulder kallas för boutredning.

Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, genomförande av dödsboförvaltning, upprättande av arvskifte samt avveckling av dödsboet.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42